Sunday, May 31, 2009

બાપુ ડાયરાનો કા'ણ નો પ્રસંગ

અમારા રાણાસાહેબ ના એક કુંટુંબીજન હામતુભા હતા, એ કડુમાં રહેતા હતા.

હવે એમાં હામતુભા બિમાર પડ્યા અને ગુજરી ગ્યા...! એટલે એ ગામડાના રીવાઝ પ્રમાણે કમલ, આદીલસર ને લખતર, પેઢડા,હજામચોરા ને મોરબી, રાજકોટ,જામનગર...ન્યાથી હંધેયથી મે'માન આવે...

ફાળીયા ઓઢીને બધા રોવે ને પછી રોકકળ થાય, ખરખરો કરે ને પછી બધાને છાના રાખે...પછી ડેલીયે બેહાડીને પછી કહૂંબાપાણી થાય ને પછી ચા - પાણી થાય....!!!

એમ પેઢડાથી એક ડાયરો આયવો...


ખરખરો થઇ ગ્યો.... રોકકળ પતી ગઇ....છાના રાખી લીધા...કહુંબા પાણી થય ગ્યા...ચા પાણી એ પીધા બધાએ...


ત્યારે એક દરબાર બોયલા....કે..!!! તારે હામતુ ભા કે નથી દેખાતા...?

ઓલા કેય કે મુંગા મરી ર્યોને એની તો કાણે આયવા છીયે...!!

પછી થોડક દીવસ પછી ડાયરો પાછો ભેગો થાય.

અને એ દરબારી ડાયરો જ્યાં ચોરે બેઠો હતો ત્યાં જીવલો હજામ આવીને ખાલી એટલુ બોલ કે.....અરરરરરર્.....!!! બાપુ ભારી થઇ.... ગઝબ થયુ....!!


ત્યાં તો આમ બેઠા હોય એની જગ્યાએ ઉભા પગે થય જાય....!! અરરરર..રરરર્...રરર વળી શું થયુ ??

એટલે ઓલો જીવલો બોલે કે' કે બાપુ આપણો મેરામણ ગુજરી ગયો..!!

અહાહા....હા..હા... મેરામણ જેવો મેરામણ...ધરતીને માંથે હાલતો ચાલતો..!! હાકોટા પડકારા કરતો..વયો ગ્યો...ઠામુકો..??

પણ ઓલુ કેય છે ને કે હારા માણસોની આયાય જરૂર હોય એના કરતા ઉપર જરૂર ભારે હોય..!!

ભારે કરી જીવલા ભારે કરી ....પરભુ એના આતમાને શાંતિ આપે...અને એના કંટંબ ને આ દખ સહન કરવાની હેંમત આપે....!!

પણ જીવલા એ મેરામણ ક્યો ?? અલા....!! બાપુ એ તરભોવન નો હગો કાકો....!!


અલા..... એ તરભોવન પણ લાખેનો માણાહ...પાંચમાં પુછાય એવો ને ભાંયગાનો ભેરૂ ને........... હાયલો આવતો હોયતો આલીયા મેરામણ જેવો લાગે..મેહ જેઠવા લાગે..!!

ઓલા કેય કે ... તરભોવન ક્યાં ગુજરી ગ્યો છે બાપુ...!!

આતો મેરામણ ગુજરી ગ્યો..!! તો કે'... હયશે હયશે....એયયય... લાખેનો માણાહ...પાંચમાં પુછાય એવો ને ભાંયગાનો ભેરૂ ને... એ બધુય હાચુ પણ ..એ મેરામણ આયનો કે પછી નવાગામનો...

તો કે જવા દિયોને બાપુ... ઓલખાન પાલખાન વગર નકામો ખરખરો કરી નાખો છો તે...!!!


મુવુ તારે જવા દીયો...!! મરી ગીયો હસે ...!!!

Thursday, May 28, 2009

Engineer are Engineer...!!!

Ques: We know that 2/10=0.2

but

Prove that 2/10=2

Ans : Normal college students insist Question is "OUT of Syllabus".

but

Engineering Students replied:

2=two,
10=ten.

therefore Two/Ten = Two/Ten = wo/en.

w=23,
o=15,
e=5,
n=14.

therefore

w+o=23+15=38
&
e+n=5+14=19

Therefore wo/en=38/19=2.

Hence Proved

FOR, Engineers “ It doesn’t matter ans kya hai, they say ans kya lana he."

Wednesday, May 27, 2009

સંર્દભ

જુદી ઝિદંગી છે, મિજાજે મિજાજે. જુદી બંદગી છે નમાજે નમાજે,

છે એક સમંદર થયુ એટલે શું ? જુદા છે મુસાફર જહાજે જહાજે,


છે જીવન જેમ જુદા છે કાયા એ જુદી, છે મોત જુદા જનાજે જનાજે,

હટી જાય ઘુંઘટ ઢળી જાય ઘુંઘટ, જુદી પ્રિત જાગે મલાજે મલાજે...!!!


=========================================================


અમારે એક હનુભા કાકા છે બહુ રોનકી...!!


વાતનો ઉપાડ એવો કરે ને કે અધ્ધ વચ્ચેથી કરે.આગળ-પાછળ કાંઇ સંર્દભ નહી.

વાત આવી રીતે ચાલુ કરે..


" એયયયય.... ને મારે તો હેમાળે જાવુ છે અને ગજવામાં છે ને એક હોપારી લેતી જાવી છે."

અને પછી ન્યા હોપારી રાખી,એના માથે ઊધાં માથે થઇને એવા આકરા તપ કરવા છે...એવા આકરા તપ કરવા છે....ને કે ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસન હલબલાવી મુકવા છે.

હવે ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન નો હલબલાવી મુકૂને તો હા માનજો....!!


આવી વાતો કરે એટલે હું પછી પુછૂ કે, " આ છેક હેમાળે જઈને હાડ ગાળી નાખવા અને આકરા તપ કરવાનું કારણ શું ? ".

એટલે ધીરેથી રહીને કેય કે " હે... ભયલા.. !! કેય છેને કે અપસરાઓ તપોભંગ કરવા આવે છે.. મે કીધુ કે એ બધુ સતયુગમાં થાતુ..!!!


અત્યારે કોઇ તપોભંગ કરવા નથી આવતું, અને ટાઢનું લખલખુ આવશે ને,... મુંજારો થઈ જાશે...!!

એમ કે ન્યાય બયળુ ઓલાળુ છે, તો જાવા દીયો ત્યારે..!!


આતો એમ કે અપસરાઓ તપોભંગ કરવા આવે એટલે તપ-બપ કરીયે થોડુ...!!!

Tuesday, May 26, 2009

નિરાંત રાખો ..!!

ખબર ના હતી કે ઝિંદગી ને રંગત મળી જશે...(૨)

તમારા સ્નેહની સુંવાળી સંગત મળી જશે.


દિલ ખોલી શકુ જેની પાસે પ્રેમથી,

આવા કોઇ જગતમાં અંગત મળી જશે.

=============================================================

ઘણા માણસો દિર્ઘ સુત્રિ હોય છે.

એટલે, એટલુ લાંબુ લાંબુ બોલે ને કે આપડે શું કહેવુ એ ખબર જ ના પડે.

એક જાણીતા કિસ્સાની વાત કરુ તો ,એકવાર એવુ થયુ ને કે એક ભાઇ ને ઉલ્ટી થઇ.ડાક્ટર હારે જાણે સારો સંબંધ હોય, એટલે નાનુ છોકરુ આવી ને એમ કહી જાય કે મારા કાકાને આજે બપોરે દોઢ વાગે ઉલ્ટી થય તી....

અને આવે છે હમણાં.....ત્યાં ઓલો કાકો દવાખાના માં ગડે....


ડાક્ટરને તો સારો સંબંધ હોય એટલે તપાસ્યા વગર છુટકો નહી.....


એટલે આમ.... થેટોસ્કોપ મુકે...."અ અ અ શું તકલિફ થાય છે ??? "

એટલે કાકો ચાલુ કરે કે સવારે સાત વાયગે ઉયઠો.....!!

આમ તો ઉંઘ જાણે પાંચ વાગે ઉડી ગય તી...!!!

પણ ઊયઠો સાત વાગે અને ઓટે બેઠો બેઠો દાતણ કરતો તો...!!

સામે મુકુંદરાય બેઠા તા...તો મને કે કેમ છો ?

હવે તો જોને ઠીક નથી રેતુ...!!


ત્યાં તમારા કાકી કે હાલો ચા થઇ ગઈ છે...!!!

હું ચા પીવા ગ્યો..!!

મને કેય કે રાતની પુરીયુ પડી છે ખાયસો..??

મેં કીધુ લાવો તારે..!!

ભલા એકલી પુરી ગળે ઉતરે...!! એટલે ભેગુ અથાણૂ ખાધુ..

પુરીયુ ને બે કપ ચા પીધી અને બાર જઇ પાન ખાઇ અને જ્યાં બીડી ટેકવી ત્યાં પુનમચંદ ભેગા થ્યા..

તમે તો ભલા માણસ માયા મુકી દીધી પણ ક્યારેય ઘરે નો આવ્યા...!!

મેં કીધુ કે લ્યો હાલો ત્યારે..!!

પોપટ જેઠાની ત્યાંથી ગાંઠીયા લીધા.. ખાખરા ઘરેથી કાયઢા....!!

ખાખરા, ગાંઠીયા અને વળી બે - ત્રણ કપ ચા પીધી..!!

હવે એ પીય ને જ્યાં હું બહાર નીકળયો ત્યાં અશોકભાઈ ભેગા થ્યા..!!

પોપયું ખાતા તા... તો મને હોત દીધુ....!!

ખાવને તમે તયી.. મેય ખાધુ..!!

ત્યારે જરાક ઉબકો આયવો....!!!


ડાક્ટરથી નો રેવાણુ....તયે ઉલ્ટી થયતી...!!

ત્યાં પેલો કાકો બોયલો.. બધુય આવશે નિરાંત રાખો...!!!હવે દોઢ વાય્ગે ઉલ્ટી થઈ એનો સવારના પાંચ વાયગે ઉપાડ કરે...!!


ડાક્ટર આલા વિલા કરવા માંડે..!! વિચારે કે આનો છુટકારો ક્યારે થાશે...??